นวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนอุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ด้านบุคลากร( ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 )

-ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

-ครูไม่ถนัดในการใช้สื่อครูจะสอนโดยใช้กระดานดำเป็นส่วนใหญ่

-ครูมีภาระหน้าที่หลายอย่างไม่มีเวลาเตรียมการสอน

-ครูขาดความชำนาญในการใช้สื่อและเทคโนโลยี

-ครูไม่มีสื่อในการสอน

-ครูคิดว่าการสอนโดยครูผู้สอนดีกว่าการใช้สื่อเพราะการใช้สื่อทำให้สอนไม่ทัน

-ครูยังใช้การสอนแบบเดิมๆคอยป้อนข้อมูลให้นักเรียนตลอด

ด้านบุคลากร( นักเรียน )

-นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

-นักเรียนรอคำตอบจากครู ไม่ชอบคิดเอง

-นักเรียนคิดเลขเร็วไม่คล่อง

-นักเรียนท่องสูตรคูณไม่คล่อง

-นักเรียนบางคนมีอคติกับวิชาคณิตศาสตร์

-นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ยอมการบ้านเพราะคิดว่ายาก

สภาพการเรียนการสอน

-เด็กแต่ละคนมีความแตกต่าง

-เนื้อหาวิชามากมี 15 บท แต่ครูผู้สอนมักมีธุระทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

-วิธีการเรียนการสอนไม่หลากหลาย

-แบบฝึกหัดมีน้อยเกินไปและไม่น่าสนใจ

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ

-งบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการ

-วัสดุอุปกรณ์มีแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง

สภาพแวดล้อม

-มีห้องในการใช้สื่อแต่ห้องยังเสร็จไม่สมบูรณ์

-สภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอื้อในการเรียน คือ อาคารเรียนติดกับโรงอาหารและหอประชุม ทำให้มีเสียงดังรบกวน

การวัดและการประเมินผล

-ใช้วิธีทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน รูปแบบข้อสอบมีทั้งปรนัย และอัตนัย( แสดงวิธีทำ )

ปัญหา

-ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ

ผลกระทบ

-ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์ไม่ดี

รูปแบบนวัตกรรม

CAI